Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
UCHWAŁA Nr XXV/247/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 marca 2005r.


w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/81/95 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 29 marca 1995r. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim, zwany dalej „Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Kamień Pomorski, działającą w formie zakładu budżetowego.”

2) w rozdziale 2, § 8 otrzymuje brzmienie:
„ § 8. Zakład prowadzi działalność gospodarczą w imieniu Gminy Kamień Pomorski w zakresie:
1)gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
2)zarządzanie nieruchomościami przekazanymi Zakładowi w tym celu przez Burmistrza.
3)utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

3) § 9 skreśla się,

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„ § 10. Zakład może przyjąć do realizacji zadania innych gmin, z którymi zawarto
porozumienia międzygminne lub umowy, bądź z którymi utworzono związek międzygminny.”

5) w rozdziale 3, § 14 otrzymuje brzmienie:
„ § 14. Szczegółowy zakres działania Zakładu określa regulamin organizacyjny.
Regulamin ten określa podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących
funkcje kierownicze i samodzielne w Zakładzie.
Regulamin organizacyjny Zakładu ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzem
Kamienia Pomorskiego.
6) § 15 otrzymuje brzmienie:
„ § 15. Zakładem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza ,

7) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Dyrektor Zakładu działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.”

8) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Dyrektor Zakładu samodzielnie zatrudnia pracowników w ramach struktury i ilości zatrudnienia ustalonej w regulaminie organizacyjnym.”

9) § 19 otrzymuje brzmienie:
„ § 19. Dyrektor Zakładu kieruje pracą Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, samodzielnie podejmuje decyzje w granicach udzielonego pełnomocnictwa, w ramach posiadanych środków i zgodnie z niniejszym statutem.
Dyrektor Zakładu składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności oraz wnioski dotyczące działalności Zakładu.”

10) w rozdziale 4, § 22 otrzymuje brzmienie:
„ § 22. Projekt planu finansowego Zakładu zatwierdza Burmistrz.”

11) w rozdziale 5, § 28 otrzymuje brzmienie:
„ § 28. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Kamienia Pomorskiego.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit

UZASADNIENIE:
Powodem zmiany Statutu Zakładu Gospodarki jest konieczność rozszerzenia działalności statutowej Zakładu o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
Na terenie Kamienia Pomorskiego większość budynków sprzedana jest „po obrysie budynku” powoduje to konieczność utrzymania czystości na terenach związanych bezpośrednio z lokalami zarządzanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Jednocześnie zmiana ustawy o samorządzie gminnym z 2002r. zlikwidowała organ wykonawczy jakim był Zarząd, natomiast obecnie organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
Dokonując zmiany uchwały w zakresie zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej słowo „Zarząd” zamieniono słowem „Burmistrz”.
Ponadto uchwała zawiera zmianę kilku przepisów porządkowych wynikających ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-13 09:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2717
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-13 09:35

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312601
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony