Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXV/249/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 marca 2005r.


w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 34 ust. 6, 43 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7-9, ust. 3, art. 73 ust. 3, art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) uchwala się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest ustalenie zasad nabycia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenia, oddania w trwały zarząd oraz obciążania nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nabywanie nieruchomości

§ 2. 1. Burmistrz nabywa na rzecz gminy nieruchomości w celu realizacji jej zadań własnych, a w szczególności w celu tworzenia gminnego zasobu nieruchomości.
2. Na nabycie nieruchomości winny być zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy.
3. Nabywane nieruchomości nie mogą być obciążone hipoteką.

Zbywanie nieruchomości

§ 3. Gminne nieruchomości winny być zbywane na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale za wyjątkiem:
1)nieruchomości stanowiących obiekty użyteczności publicznej, infrastruktury
technicznej lub przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej,
2) zbycie nieruchomości o wartości powyżej 100.000 zł wymaga opinii Komisji Inicjatyw, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, wydanej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
3) nie wydanie opinii w terminie określonym w pkt 2 uważa się za opinię pozytywną.

§ 4. 1. Podstawową formą zbycia nieruchomości na terenie Gminy Kamień Pomorski jest sprzedaż.
2. Oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste może nastąpić, jeżeli:
1) dwa przetargi i rokowania zorganizowane na sprzedaż nieruchomości nie doprowadziły
do wyłonienia nabywcy,
2) grunt jest przeznaczony na cele mieszkaniowe, infrastruktury technicznej lub
użyteczności publicznej.

§ 5. Do ceny sprzedaży nieruchomości dolicza się koszty jej przygotowania do sprzedaży.

§ 6. Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości:
1) 15% wartości nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i infrastruktury
technicznej,
2) 25% wartości nieruchomości przeznaczonych na inne cele.

§ 7. Wyraża się zgodę na obniżenie do 10% bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wpisanego do rejestru zabytków.

§ 8. 1. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi a gminą.
2. Zamiana może być dokonywana, jeżeli przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego odpowiada celowi zamiany.
3.Zasady określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą zamiany nieruchomości dokonywanej
pomiędzy Skarbem Państwa oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego a gminą.


Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

§ 9. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy mogą być na wniosek jednostki organizacyjnej gminy oddawane w trwały zarząd.

§ 10. 1. Gminna jednostka organizacyjna może wynająć, wydzierżawić nieruchomość oddaną w trwały zarząd po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
2. Przetarg organizuje się wg zasad przyjętych dla przetargów organizowanych przez
gminę.
3. W komisji przetargowej uczestniczy pracownik urzędu – członek komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie i wydzierżawianie nieruchomości gminnych, wyznaczony przez Burmistrza.
4. Projekt umowy dzierżawy wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza.

§ 11. Użyczenie przez gminną jednostkę organizacyjną nieruchomości oddanej w trwały zarząd może nastąpić tylko na cele publiczne.

§ 12. Na nieruchomości oddanej w trwały zarząd mogą być dokonywane nakłady inwestycyjne po zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych w budżecie jednostki.

§ 13. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość jest oddana:
1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych
celów publicznych,
2) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą,
kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą,
sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Użyczenie

§ 14. Nieruchomości gruntowe mogą być użyczane na rzecz:
1) gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
2)jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem na realizowane przez te jednostki
statutowe cele publiczne i których dochody przeznacza się na te cele.

§ 15. Umowa użyczenia może być zawarta na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Sprzedaż lokali mieszkalnych

§ 16. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

§ 17. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne i związane z nimi pomieszczenia gospodarcze, które:
1) znajdują się w budynkach przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego do rozbiórki,
2) są lokalami socjalnymi

§ 18. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców odbywa się systemem
ratalnym lub gotówkowym z zastosowaniem niżej wymienionych bonifikat:
1) w domach mieszkalnych jednorodzinnych i dwurodzinnych :
a) jeżeli sprzedaż odbywa się w systemie gotówkowym udziela się 90% bonifikaty od
wartości nieruchomosci,
b) jeżeli sprzedaż odbywa się w systemie ratalnym udziela się 70% bonifikaty od
wartości nieruchomości,
2) w budynkach, w skład których wchodzą co najmniej 3 lokale zarówno mieszkalne jak
i użytkowe, sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się w systemie gotówkowym z
zastosowaniem 95% bonifikaty od wartości nieruchomości.

§ 19. 1. Zasady dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych dotyczą również sprzedaży położonych na nieruchomości garaży i budynków gospodarczych (komórek) oraz gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z nieruchomości.
2. Bonifikaty, o których mowa w § 19 pkt 1 i 2 obejmują odpowiednio pomieszczenia gospodarcze położone na sąsiedniej odrębnie wydzielonej geodezyjnie działce, o przeznaczeniu podobnym jak pomieszczenia przynależne do lokalu, jeżeli były przedmiotem najmu. Pomieszczenia te mogą być sprzedawane właścicielom sprzedanych lokali lub łącznie ze sprzedażą lokali na rzecz najemców.

§ 20. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50 % od pierwszej opłaty w przypadku zbywania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej związanym z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

§ 21. 1. Pomieszczenia nie stanowiące samodzielnego lokalu, przylegające bezpośrednio do lokalu stanowiącego odrębny lokal mieszkalny mogą być sprzedane w trybie bezprzetargowym właścicielowi sąsiedniego lokalu.
2. Cena sprzedaży nie może być niższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
3. W przypadku zbiegu uprawnień do nabycia opisanego w pkt 1 pomieszczenia, Burmistrz organizuje przetarg ograniczony na jego sprzedaż.

§ 22. Osobom, którym przysługuje roszczenie z art. 209 a ust. 1 i ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 95% wartości gruntu.

Sprzedaż lokali użytkowych

§ 23. Sprzedaż lokali użytkowych następuje wraz ze sprzedażą lub oddaniem w
użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania lokalu.

§ 24. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych ich najemcom i
dzierżawcom jeżeli:
1) lokalizacja lokalu jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy
2) dzierżawią lub wynajmują lokal od co najmniej 10 lat lub są spadkobiercami
ustawowymi poprzedniego najemcy i nie zalegają z zapłatą czynszu za dzierżawę lub
najem lokalu lub z innymi należnościami na rzecz gminy.

§ 25. Cena sprzedaży lokalu użytkowego nie może być niższa niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.


Obciążanie nieruchomości

§ 26. 1. Obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi następuje za wynagrodzeniem nie mniejszym niż zmniejszenie wartości nieruchomości spowodowane tym obciążeniem.
2. Obciążenie nieruchomości służebnością nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach służebność może być ustanowiona nieodpłatnie.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 28. Traci moc uchwały: Nr XXXI/303/2001 z dnia 20 grudnia 2001 w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie do uchwały


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Rada Gminy określa zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych.
Podjęcie nowej uchwały o zasadach nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości podyktowane jest zmieniającymi się przepisami prawa. Od czasu podjęcia uchwały, tj. od dnia 20 grudnia 2001 roku zmieniona została ustawa o samorządzie gminnym oraz o gospodarce nieruchomościami.
Nowa ustawa o samorządzie gminnym jak również w zmienionej, obowiązującej od 22 września 2004 roku ustawie o gospodarce nieruchomościami, wprowadzono zmianę organu wykonawczego gminy. Obecnie organem wykonawczym gminy jest burmistrz, podczas gdy w uchwale z dnia 20 grudnia 2001 roku występuje zarząd.

Między innymi zmieniona została ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych, co skutkuje brakiem kompetencji do udzielania bonifikat z tytułu nabycia nieruchomosci.

W związku z tym wystąpiła konieczność dostosowania zasad gospodarowania nieruchomościami do brzmienia obecnie obowiązujących przepisów.

Proponuje się wprowadzenie dla wszystkich przypadków sprzedaży na raty takiej samej stopy oprocentowania ceny sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, przez przyjęcie ustawowego rozwiązania, tj. zastosowania oprocentowania równego stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Dotychczasowe rozwiązanie różnicowało stawki procentowe. Dla określonych przypadków (wymienionych w § 8 uchylanej uchwały) miały zastosowanie umowne stawki oprocentowania w wysokości 10% a dla pozostałych obowiązywały ustawowe uregulowania, czyli wg stopnia redyskonta weksli.

Obecnie stopień redyskonta weksli wynosi poniżej 10%, więc zaproponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla obywateli.

Proponuje się również zwiększenie bonifikaty z 30% do 95% dla osób, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wprowadzenie 50% bonifikaty od pierwszej opłaty w przypadku zbywania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości związanym z odrębną własnością lokali, a także rozszerzenie bonifikat przy sprzedaży lokali na pomieszczenia gospodarcze leżące poza granicami nieruchomości.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-13 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2476
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-13 09:33

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310954
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony