Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/252/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 kwietnia 2005 rokuw sprawie wysokoœci opłaty za świadczenia Przedszkoli Publicznych w Kamieniu Pomorskim.
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Dz.U. z 2005 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, uchwala siê, co nastêpuje:§ 1. Ustala siê wysokoœæ op³aty za œwiadczenia Przedszkoli Publicznych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 110 z³. (s³ownie: sto dziesiêæ z³otych) miesiêcznie.§ 2. 1. Op³ata wymieniona w § 1 jest op³at¹ miesiêczn¹, ponoszon¹ na ka¿de dziecko zapisane do przedszkola, niezale¿nie od faktycznej iloœci dni przebywania dziecka w przedszkolu w roku szkolnym.
2. W okresie wakacji op³ata jest pobierana tylko od dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola.
3Op³ata wnoszona jest z góry w terminie do 15 -go danego miesi¹ca.§ 3. Wykonywanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Traci moc Uchwa³a Nr VII/96/2003 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia op³aty za œwiadczenia, prowadzonych przez gminê przedszkoli publicznych.§ 5. Uchwa³a obowi¹zuje od dnia 1 wrzeœnia 2005 roku.§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
mgr W³adys³aw DwulitUZASADNIENIEStosownie do przepisów art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), op³aty za œwiadczenia prowadzonych przez Gminê Przedszkoli Publicznych ustala Rada Miejska.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e op³ata w dotychczasowej wysokoœci tj. 95 z³. miesiêcznie od dziecka, obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2003 roku i ustalona zosta³a na poziomie kosztów kszta³tuj¹cych siê w owym czasie.
Koszty utrzymania w okresie od 1 wrzeœnia 2003 roku do chwili obecnej znacznie wzros³y, przy uwzglêdnieniu ró¿nych sk³adników tych kosztów.
W zwi¹zku z powy¿szym proponowana podwy¿ka o 13,63 % obowi¹zuj¹cej stawki jest zasadna.


Kalkulacja kosztów za rok 2004 Przedszkoli Publicznych w Kamieniu Pomorskim przedstawia siê nastêpuj¹co:


§WYSZCZEGÓLNIENIEKWOTA W Z£.
3020Nagrody i wydatki osobowe1.889,00
4010Wynagrodzenia osobowe562.897,00
4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne42.327,00
4110Sk³adki na ZUS107.553,00
4120Sk³adki na Fundusz Pracy14.797,00
4210Zakup materia³ów i wyposa¿enia46.762,00
4240Zakup pomocy dydaktycznych 6.220,00
4260Zakup energii91.868,00
4220Zakup œrodków ¿ywnoœciowych79.319,00
4270Zakup us³ug remontowych19.260,00
4300Zakup us³ug pozosta³ych27.593,00
4410Podró¿e s³u¿bowe2.191,00
4430Ró¿ne op³aty i sk³adki1.069,00
4440Odpis na ZFŒS31.851,00
R A Z E M1.036.656,00
Koszty:
1 036 656 z³. : 12 m-cy = 86 388 z³. - koszt miesiêczny
86 388 z³. : 215 dzieci = 402 z³. miesiêcznie / 1 dziecko
402 z³. : 8 godz. = 50 z³. - koszt 1/8 pobytu 1 dziecka za 1 m- c
50 z³. x 5 godz. = 250 z³ – jest to miesiêczny koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu, op³acany za tzw. minimum programowe.
Realizacja minimum programowego wychowania przedszkolnego zawarta jest w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 624) i nie mo¿e byæ krótsza ni¿ 5 godzin dziennie pobytu dziecka w przedszkolu.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-06-24 13:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1691
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-24 13:45

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310522
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony