Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/253/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717 i Nr162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 55.515 zł.
z tego:

dochody związane z realizacją zadań własnych kwota 55.515 zł.

Dział 600 Transport i Łączność o kwotę 32.615 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 26.396 zł
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1.000 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych 2.000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 6.800 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki 200 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 16.396 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.219 zł
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 500 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych 1.000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 3.400 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki 100 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.219 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem. 22.900 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa. 22.900 zł
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22.900 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 294.467 zł.
z tego:

dochody związane z realizacją zadań własnych 294.467 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 294.467 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 294.467 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 294.467 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32.615 zł.
z tego:

wydatki związane z realizacją zadań własnych 32.615 zł.
Dział 600 Transport i Łączność o kwotę 32.615 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 26.396 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 26.396 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.219 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 6219 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 271.567 zł
z tego:

wydatki związane realizacja zadań własnych 271.567 zł
Dział 801 Oświata i wychowanieo kwotę 271.567 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 193.400 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.500 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 12.000 zł
§ 4260 Zakup energii 94.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 7.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 26.600 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.800 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 500 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 78.167 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57.400 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.700 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.567 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2005 rok następuje w wyniku:
zwiększenia planu dochodów w dziale „ Transport i Łączność” w związku z likwidacją środków specjalnych na drogi powiatowe(26.396 zł) i gminne (6.219 zł),
zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 22.900 zł.( pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005),
zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 294.467 zł.( pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 w sprawie ostatecznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych na 2005r.)
Natomiast proponowane zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2005 rok dotyczą:
zwiększenia planu wydatków w dziale „Transport i Łączność” na remont dróg powiatowych i gminnych o kwotę 32.615 zł łącznie.
zmniejszenia planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2005r.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-06-27 13:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-27 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1744
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-27 14:13

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312632
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony