Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
ogłasza na dzień 28 lipca 2005 roku
o godzinie 11:30

rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Połchowo gm. Kamień Pomorski :

1.dz. nr 65/1 o pow. 0,3340 ha, użytek gruntowy R IVa
2.dz. nr 65/2 o pow. 0,0395 ha, użytek gruntowy R IVa
zapisanych w księdze wieczystej nr 14265


Cena wywoławcza 34.950 zł
zaliczka w wysokości 3.495 zł


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH


Nieruchomość rolna – działki nr 65/1 i 65/2 położone w Połchowie, znajdują się na obszarze, dla którego z dniem 1 stycznia 2004 roku utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr III/23/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. przewiduje dla nieruchomości kategorię użytkowania terenu : sady, ogrody.
Działka nr 65/1 porośnięta jest starymi drzewami owocowymi oraz 3 dębami w wieku ok. 150 lat. Od południa działka graniczy z nieruchomością zabudowaną trafostacją.
Wzdłuż działki nr 65/2 przebiega napowietrzna linie energetyczna i w północnej jej części znajduje się na niej odnoga słupa energetycznego.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

Nieruchomości będące przedmiotem rokowań nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:
16 marca 2005 roku
17 maja 2005 roku
05 lipca 2005 roku

Rokowania odbędą się w dniu 28 lipca 2005 roku o godzinie 1130 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej - w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. nie później niż do dnia 22 lipca 2005 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
2/ datę sporządzenia zgłoszenia;
3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5/ własnoręczny podpis;
6/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania 28 lipca 2005 r. – działki nr 65/1, 65/2 Połchowo”

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w pokoju nr 14 (II piętro).

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do
22 lipca 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913 lub w kasie Urzędu.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie oboje biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu warunkowej umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umów notarialnych (warunkowej i przenoszącej własność) oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu 3823967.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-11 09:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-11 09:05

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1521
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-11 09:05

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310529
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony