Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVII/262/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 czerwca 2005 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717 i Nr162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminyo kwotę84.182 zł.
z tego: dochody związane z realizacją zadań własnychkwota84.182 zł.
Dział 758 Różne rozliczeniao kwotę84.182 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowekwota 84.182 zł
§ 0920 Pozostałe odsetkikwota84.182 zł
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminyo kwotę50.000 zł.
z tego: wydatki związane z realizacją zadań własnychkwota50.000 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznegoo kwotę50.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.kwota50.000 zł
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytówkwota50.000 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminyo kwotę 134.182 zł.
z tego: wydatki związane z realizacją zadań własnychkwota134.182 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowao kwotę54.000 zł
Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowejkwota54.000 zł
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGM ( na remonty budynków komunalnych)kwota54.000 zł
Dział 750 Administracja publicznao kwotę35.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gminkwota35.000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychkwota35.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę45.182 zł.Rozdział 92195 Pozostała działalnośćkwota45.182 zł§ 4210 Zakup materiałów i wyposażeniakwota10.182 zł§ 4300 Zakup usług pozostałychkwota 35.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Władysław DwulitUzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok następuje w wyniku:
 • zwiększenia planu dochodów w dziale „Różne rozliczenia” z tytułu przewidywanych wpływów z oprocentowania środków pieniężnych , zgromadzonych na rachunku bankowym.
 • Zmniejszenia planu wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów ( od kredytu w rachunku bieżącym), gmina w bieżącym roku nie będzie zaciągała w/w kredytu.
 • Zwiększenia planu wydatków na remont dachów na budynkach przy ul.Polnej2, Pocztowej 2 , Piastowa 1 ( ½ dachu) w łącznej kwocie 54.000 zł. ( dotacja na ten cel dla ZGM).
  Powyższą kwotę gmina zobowiązana jest zabezpieczyć w budżecie w związku z podjętymi uchwałami przez wspólnoty mieszkaniowe istniejące przy wymienionych budynkach. Jest to udział gminy, który przypada na lokale komunalne i jest niezbędny do wykonania w/w remontów.
 • Zwiększenia planu wydatków na zakup nowej centrali telefonicznej i modernizację bazy komputerowej w Urzędzie Miejskim.
 • Zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z organizacją Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-07-12 09:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-12 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1843
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-12 09:33

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308735
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony