Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXVII/266/05
Rady Miejskiej w kamieniu pomorskim
z dnia 30 czerwca 2005r.


w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2002 r. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Kartę Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Władysław DwulitZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/266/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 czerwca 2005r.

Projekt Karty Współpracy
organów Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
zwanymi w dalszej części Karty „Organizacjami”.

Aktywna działalność Organizacji jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje rozwijają aktywność mieszkańców, kształcą liderów społecznych. Dla budowania partnerstwa istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między Organizacjami, jak i ich współpraca z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego.
Najważniejsze dla organów Gminy Kamień Pomorski jest służenie mieszkańcom w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny, w partnerskiej współpracy z Organizacjami.

1.Partnerzy

1) Ze strony Gminy Kamień Pomorski w realizacji postanowień Karty, uczestniczą:
a)Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim – w zakresie kreowania polityki społecznej oraz ustalania, w ramach rocznych programów współpracy, priorytetowych zadań publicznych do wspólnej realizacji z Organizacjami,
b)Burmistrz Kamienia Pomorskiego – w zakresie realizacji tej polityki, współpracy z Organizacjami, decydowania o przyznaniu im dotacji w ramach rocznego programu współpracy i innych form pomocy,
c)służby Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za współpracę z Organizacjami – w zakresie koordynowania współpracy, inicjowania wspólnych przedsięwzięć, utrzymywania bieżących, partnerskich kontaktów pomiędzy samorządem i Organizacjami, oraz doradztwa partnerom - a w szczególności koordynator ds. współpracy powołany przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego
d)gminne jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami.

2) Ze strony Organizacji, w realizacji postanowień Karty uczestniczą wszystkie Organizacje zainteresowane współpracą z Gminą.

3) Bieżąca współpraca odbywa się między innymi w ramach Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, powoływanego przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego na okres kadencji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, złożonego z dwóch pracowników Urzędu Miejskiego lub gminnych jednostek organizacyjnych, po jednym przedstawicielu klubów radnych oraz z sześciu przedstawicieli wybranych podczas walnego zebrania Organizacji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez Organizacje. Do zadań Zespołu należy w szczególności opiniowanie wniosków Organizacji o przyznanie dotacji lub udzielenie innej formy pomocy, proponowanie i inicjowanie nowych form i zasad partnerskiej współpracy, ocena Karty Współpracy i rocznych programów współpracy. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w Zespole.

4) W celu pełnego i rzetelnego informowania o partnerach oraz usprawniania przepływu informacji, Urząd Miejski prowadzi na swojej stronie internetowej Kamieński Informator Pozarządowy, w którym udostępnia otrzymywane od partnerów dane o zakresie ich działania oraz dane adresowe.

2.Zasady współpracy

Współpraca Gminy Kamień Pomorski z Organizacjami wynika z woli partnerów i opiera się na przyjętych wspólnie zasadach:
1)pomocniczości, która oznacza, że Burmistrz Kamienia Pomorskiego zleca realizację zadań publicznych, a Organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców;
2)suwerenności stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów;
3)partnerstwa, która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy;
4)efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;
5)uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje

3. Formy współpracy

Partnerzy deklarują następujące formy współpracy:
a)Organizacje zgłaszają pomysły działań, udostępniają posiadane zasoby – wiedzę, kontakty, ludzi, doświadczenie, pracę wolontariuszy,
b)Organizacje realizują zadania zlecane przez samorząd,
c)Organy Gminy zapewniają finansowanie lub dofinansowanie zlecanych zadań,
d)Organy Gminy organizują wspólne spotkania w celu harmonizowania współpracy,
e)Organy Gminy informują systematycznie o swoich bieżących działaniach,
f)Burmistrz Kamienia Pomorskiego wspiera organizację szkoleń dla Organizacji,
g)Burmistrz Kamienia Pomorskiego, w miarę możliwości, udostępnia partnerom pomieszczenia i inne środki techniczne niezbędne do realizacji zadań publicznych,
h)Partnerzy doradzają sobie wzajemnie w realizacji zadań publicznych,
i)Partnerzy informują się wzajemnie o swoich zamierzeniach i promują wspólne działania,
j)Partnerzy rozpowszechniają w prasie, radiu, telewizji informacje o wspólnych sukcesach i problemach utrudniających realizację zadań publicznych,
k)Partnerzy powołują w miarę potrzeb zespoły doradczo-konsultacyjne, których zadaniem jest w szczególności proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich,
l)Partnerzy upowszechniają i wspierają wolontariat jako czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

4. Zasoby

Organizacje udostępniają zasoby, którymi dysponują, do wykorzystania we współpracy:

a)wiedzę, doświadczenie, umiejętności, pomysły, zapał i czas swoich pracowników, członków Organizacji i wolontariuszy,
b)procedury działania, kontakty, kanały informacji,
c)pomieszczenia, lokale,
d)materiały, sprzęt, środki transportu,
e)zasoby finansowe.

5. Określenie podmiotów objętych Kartą
5.1 Zasięg terytorialny

Podstawowym kryterium decydującym o objęciu Organizacji postanowieniami Karty, jest działalność na obszarze Gminy Kamień Pomorski. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie Organizacje, które prowadzą całą swoją działalność lub część działalności na rzecz jej mieszkańców.

5.2 Status prawny Organizacji

Wszystkimi postanowieniami Karty objęte są wyłącznie Organizacje. Grupy mieszkańców nie działające w formie Organizacji mogą korzystać ze wsparcia wynikającego z postanowień Karty z wyłączeniem bezpośredniego wsparcia finansowego i materialnego.

6. Przepływ informacji

Informacje o współpracy i sprawach istotnych dla partnerów udostępniane i rozpowszechniane są:
a)na stronie internetowej Gminy Kamień Pomorski www.kamienpomorski.pl w formie Kamieńskiego Informatora Pozarządowego
b)na stronach internetowych partnerów,
c)na spotkaniach partnerów organizowanych z inicjatywy Organizacji lub Gminy,
d)drogą pocztową i pocztą elektroniczną – wysyłka informacji nie udostępnionych na stronie internetowej Gminy.

7. Zasady wspierania przez Gminę działalności pożytku publicznego Organizacji
7.1 Dotacje

Organizacje mogą otrzymywać dotacje w szczególności na realizację zadań publicznych, będących w zakresie zadań samorządu gminnego i zawartych w Rocznym Programie Współpracy.
Realizatorzy zadań wyłaniani są w otwartym konkursie ofert, według jawnych, przejrzystych zasad gwarantujących równe traktowanie partnerów. Burmistrz Kamienia Pomorskiego, przed ogłoszeniem konkursu przekazuje Organizacjom do zaopiniowania propozycje kryteriów oceny ofert. Wnioski o dotację, złożone przez Organizacje, ocenia Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Członkowie Zespołu nie mogą uczestniczyć w ocenie oferty Organizacji, której są członkami. Burmistrz Kamienia określa zarządzeniem zasady procedury konkursowej. Burmistrz Kamienia podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji biorąc pod uwagę ocenę oferty przez Zespół Doradczy i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Informację o ocenie punktowej ofert i o przyznanych dotacjach umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.
Organizacja, która otrzymała dotację z Gminy, obowiązana jest umieszczać na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z realizacją dotowanego projektu informację: „Projekt jest dotowany przez Gminę Kamień Pomorski”.

7.2Lokale

Organizacje, którym do prowadzenia działalności pożytku publicznego niezbędny jest lokal, mogą ubiegać się o wynajęcie go od Gminy na preferencyjnych warunkach tj. bez konieczności wnoszenia pełnych opłat za czynsz od zajmowanej powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności. Lokale wynajmowane na tych warunkach mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Organizacji związaną z prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Burmistrz Kamienia ustala zarządzeniem szczegółowe zasady najmu. Lokale te są wynajmowane stosownie do możliwości Gminy. O najem stałego lokalu mogą ubiegać się wyłącznie Organizacje posiadające osobowość prawną. W ramach wniosku Organizacja określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu i planowany zakres jego użytkowania. Możliwe jest wskazanie przez Organizację proponowanej lokalizacji. Organizacje ubiegające się o najem lokalu na preferencyjnych warunkach zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów i informacji:
a)raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),
b)sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),
c)opisu programów które będą realizowane w lokalu,
d)dokumentów określających status prawny Organizacji i organy uprawnione do jej reprezentowania, to jest statutu i aktualnego wypisu z rejestru,
e)danych osoby odpowiedzialnej za prawidłowe użytkowanie wynajmowanego lokalu.

7.3Lokal na spotkania

Organizacjom i grupom mieszkańców nie dysponującym własnym lokalem Burmistrz Kamienia umożliwia nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz pomieszczeń udostępnianych przez gminne jednostki organizacyjne w celu organizowania spotkań i szkoleń związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

7.4Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Organy Gminy nie są w stanie zapewnić finansowego wsparcia wszystkim wartościowym projektom, ale licząc na operatywność Organizacji, udzielają pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, spoza budżetu Gminy. Dzięki tej formie współpracy, możliwa będzie realizacja wielu ważnych i potrzebnych mieszkańcom programów.
Pomoc Organów Gminy w tej dziedzinie obejmuje:
a)doradztwo w przygotowaniu wniosków o granty i dotacje,
b)informowanie o ciekawych programach wspieranych finansowo ze źródeł zewnętrznych,
c)współfinansowanie w miarę możliwości konsultacji i szkoleń dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

7.5Dostęp do informacji

Burmistrz Kamienia Pomorskiego udostępnia Organizacjom wydawany biuletyn oraz stronę internetową Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim na potrzeby informowania o prowadzonej działalności pożytku publicznego.
Partnerzy deklarują organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych o realizowanych wspólnie zadaniach publicznych.

7.6Kontakty międzynarodowe

Organizacje mogą występować do Burmistrza Kamienia Pomorskiego o pomoc w nawiązaniu kontaktów z organizacjami o podobnych charakterze w miastach partnerskich Kamienia. Systematycznie tworzona jest baza danych na ten temat dostępna dla Organizacji zainteresowanych współpracą międzynarodową. Wsparcie finansowe tych działań udzielane jest według procedury dotacyjnej określonej w pkt 7.1.

8. Ocena realizacji Karty

Ocena realizacji Karty jest prowadzona przez partnerów, a jej wyniki są prezentowane na corocznym spotkaniu – Forum Organizacji. Mogą być one podstawą do wspólnego opracowywania propozycji nowelizacji Karty.

9. Postanowienia końcowe

Organizacje uczestniczą aktywnie w przygotowywaniu rocznych programów współpracy, co odbywa się m.in. poprzez składanie wniosków do budżetu na realizację zadań publicznych. Termin składania wniosków przez Organizacje upływa z dniem 30 września w roku poprzedzającym rok realizacji zadań. Roczny Program Współpracy, uwzględniający wnioski Organizacji i opinie Zespołu Doradczego, uchwala Rada Miejska w terminie do 31 grudnia w roku poprzedzającym rok współpracy.
Roczne sprawozdanie z działalności Organizacje mogą przedstawiać do dnia 15 stycznia.


Uzasadnienie:

W dniu 12.01.2005r. Gmina Kamień Pomorski zgłosiła swój udział do akcji społecznej dla samorządów „Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Akcja ma na celu promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach a w efekcie poprawę jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. W ramach zasady „Partycypacji społecznej” obowiązkowym zadaniem do wykonania jest „Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Celem tego zadania obligatoryjnego w akcji masowej jest stworzenie (przy udziale organizacji pozarządowych) dokumentu, który określałby strategię współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w perspektywie dłuższej niż perspektywa planu rocznego i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. Plan wieloletni (karta współpracy) jest swego rodzaju dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki i zasady współpracy w perspektywie co najmniej kilkuletniej. Zgodnie z wymogami organizatorów akcji w załączniku nr 1 do uchwały określono
· zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi
· formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
· sposób dotowania organizacji
· powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
· powołanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którego skład wchodzą ich przedstawiciele (Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)
· sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
· zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-12 10:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-12 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-12 10:18

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310412
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony