Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
ogłasza
na dzień 06 września 2005 roku
o godzinie 1100
rokowania


na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Buniewicach nr 14 o powierzchni użytkowej 62,45 m2, dla którego urządzona jest księga wieczysta kw nr 10850 (dawniej 19326)

Cena wywoławcza: 47.340 zł
Zaliczka: 4.734 zł

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI


Działka nr 5/36 o powierzchni 4491 m2 zabudowana jest budynkiem wielomieszkaniowym i budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Buniewice, gm. Kamień Pomorski. Dla działki nr 5/36 prowadzona jest księga wieczysta kw nr 18809.
Działka nr 5/36 znajduje się na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski przewiduje dla terenu następujące przeznaczenie: tereny budownictwa wiejskiego.

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 62,45 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal położony jest na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 6245/101400 do części wspólnych budynków znajdujących się na gruncie i działki gruntu.
Lokal o podstawowym standardzie wykończenia.
Instalacje w lokalu: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, co – z kotłowni w budynku.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:
15 marca 2005 roku
17 maja 2005 roku
05 lipca 2005 roku

Rokowania odbędą się w dniu 06 września 2005 roku o godzinie 11oo w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej - w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. nie później niż do dnia 02 września 2005 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
2/ datę sporządzenia zgłoszenia;
3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5/ własnoręczny podpis;
6/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania 06 września 2005 r. – lokal mieszkalny w Buniewicach ”

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w pokoju nr 14 (II piętro).

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do
31 sierpnia 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913 lub w kasie Urzędu.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie oboje biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu warunkowej umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu 3823967.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-08-04 14:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-04 14:43

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1466
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-04 14:43

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311459
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony