Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVIII/273/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 września 2005r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski uchwalonego uchwałą nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.

§ 2. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenów w części obszaru obrębów geodezyjnych nr 1 i 3 w Kamieniu Pomorskim wyznaczonego na załącznikach graficznych nr 1 i 2, będących integralną częścią niniejszej uchwały na cele:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
2)zabudowy pensjonatowej z usługami z możliwością budowy garaży pod budynkami oraz miejsc postojowych,
3)placów zabaw,
4)urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
5)terenów zielonych urządzonych,
6)zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (wolnostojące, bliźniacze i szeregowe) z możliwością budowy garaży pod budynkami na terenie oraz z możliwością budowy miejsc postojowych,
7)zabudowy hotelowej wraz z całą konieczną infrastrukturą techniczną,
8)portu jachtowego z możliwością budowy całej koniecznej infrastruktury technicznej dla tego typu obiektów usług turystycznych i zapleczem do przechowywania i serwisowania jachtów,
9)obiektów użyteczności publicznej (np.: amfiteatr, plaża publiczna, publiczne place, etc.),
10) funkcji handlu i usług oraz sportu i rekreacji (np.: obiekty handlowe, usługi odnowy biologicznej, kluby „Fitness”, lodowisko, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, mini ‑ golf, half - pipe, etc.),
11) usług uzdrowiskowych i leczniczych,
12) zabudowy rekreacyjnej,
13) placów zabaw z terenami sportowo – rekreacyjnymi,
14) parkingów odkrytych i zadaszonych dla samochodów osobowych i autobusów,
15) terenów zielonych urządzonych i nie urządzonych,
16) infrastruktury komunikacyjnej,
17) infrastruktury technicznej towarzyszącej,
18) możliwości dokonywania podziałów i scaleń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/273/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 września 2005 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski w części terenu obrębów 1 i 3 w Kamieniu Pomorskim
Wskazany do zmiany studium teren nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski przyjęty Uchwałą Nr XXVI/193/93 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30.11.1993 r. z dniem 1 stycznia 2004 r. stracił ważność.
Obecnie z uwagi na inwestycyjny charakter terenu i brak możliwości ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji administracyjnej. Kompetencją Rady jest stwierdzenie konieczności sporządzenia zmiany studium dla terenu objętego uchwałą. Teren ten został zakupiony przez inwestora. Aby umożliwić realizację planowanych zamierzeń należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren ten jest wskazany w studium ze względu na istniejące uwarunkowania oraz przepisy szczególne do opracowania planów miejscowych.
W dotychczasowych planach zagospodarowania tereny te były przewidziane do zagospodarowania na cele usług turystycznych UT; także w Studium ustalono funkcję turystyczną jako dominującą dla obszaru opracowania. Obszar jest wskazany w Studium do opracowania planu miejscowego.
Ze względu na to, że studium nie obejmuje swoim zakresem wszystkich zamierzeń inwestora, należy podjąć uchwałę o jego zmianie celem dostosowania go do zamierzeń oraz aktualnych realiów (obowiązujące studium ma już 7 lat).
Planowane jest sporządzenie planu przewidującego przeznaczenie terenu na cele:
1)zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
2)zabudowy pensjonatowej z usługami z możliwością budowy garaży pod budynkami oraz miejsc postojowych,
3)placów zabaw,
4)urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
5)terenów zielonych urządzonych,
6)zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (wolnostojące, bliźniacze i szeregowe) z możliwością budowy garaży pod budynkami na terenie oraz z możliwością budowy miejsc postojowych,
7)zabudowy hotelowej wraz z całą konieczną infrastrukturą techniczną,
8)portu jachtowego z możliwością budowy całej koniecznej infrastruktury technicznej dla tego typu obiektów usług turystycznych i zapleczem do przechowywania i serwisowania jachtów,
9)obiektów użyteczności publicznej (np.: amfiteatr, plaża publiczna, publiczne place, etc.),
10)funkcji handlu i usług oraz sportu i rekreacji (np.: obiekty handlowe, usługi odnowy biologicznej, kluby „Fitness”, lodowisko, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, mini ‑ golf, half - pipe, etc.),
11)usług uzdrowiskowych i leczniczych,
12)zabudowy rekreacyjnej,
13)placów zabaw z terenami sportowo – rekreacyjnymi,
14)parkingów odkrytych i zadaszonych dla samochodów osobowych i autobusów,
15)terenów zielonych urządzonych i nie urządzonych,
16)infrastruktury komunikacyjnej,
17)infrastruktury technicznej towarzyszącej,
18)możliwości dokonywania podziałów i scaleń.
Aby umożliwić realizację powyższych zamierzeń konieczna jest zmiana studium uchwalonego uchwałą nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku.
Wskazany do opracowania plan miejscowy obejmuje tereny położone w północno - zachodniej części miasta, ograniczone:
1.od południa ulicą Lipową od mola w kierunku wschodnim do granicy z obrębem 4,
2.od zachodu granicą obrębu nr 1 i 2 (od mola w kierunku północnym),
3.od północy granicą obrębu nr 1,
4.od wschodu granicą terenu należącego do inwestora oraz granicą pomiędzy obrębami nr 3 i 4.

Załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały jest kopia planszy poglądowej arkuszy map celem pokazania terenu na tle całego obszaru miasta oraz nr 2, kopia części graficznej studium.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-04 08:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-12-16 08:17
Załączniki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-04 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1953
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-12-16 08:17

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312604
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony