Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVIII/275/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 września 2005 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienia Pomorskiego dotyczącego części terenu obrębów 2 i 3 w Kamieniu Pomorskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) oraz art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski dotyczącego części terenu obrębów 2 i 3 w Kamieniu Pomorskim.

§ 2.  1. Plan miejscowy obejmuje część obszaru obrębów geodezyjnych nr 2 i 3 w Kamieniu Pomorskim.
2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na załącznikach graficznych nr 1 i 2, będących integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3. Zakres projektu planu zgodny z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław DwulitUzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/275/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 września 2005 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu obrębów 2 i 3 w Kamieniu Pomorskim
(zgodnie z art. 14. ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wskazany do opracowania teren nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski przyjęty Uchwałą Nr XXVI/193/93 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30.11.1993 r. z dniem 1 stycznia 2004 r. stracił ważność.
Obecnie z uwagi na charakter terenu kłopotliwe i kosztowne jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji administracyjnej. Kompetencją Rady jest stwierdzenie konieczności sporządzenia planu miejscowego dla terenu objętego uchwałą. Teren ten jest szczególnie narażony na degradację ze względu na jego historyczny charakter. Sporządzenie planu dla tego terenu ureguluje sprawy związane między innymi z lokalizacją usług i uzupełnianiem zabudowy oraz powstrzyma powstawanie różnych niekontrolowanych inwestycji które jednak mogą pozostawać w zgodności z obowiązującym prawem określającym warunki wydania decyzji lokalizacyjnej w sytuacji braku planu. Powstający plan zdecydowanie przyspieszy procesy inwestycyjne. W sytuacji gdy plan jest sporządzony brak jest konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, składa się tylko do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dokumentacją sporządzoną w oparciu o wypis z planu.
W procesie przygotowania planu należy wyróżnić podstawowe elementy:
1.Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski (uchwała nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku)
Wskazany do opracowania plan miejscowy obejmuje tereny położone w ścisłym centrum miasta i obejmuje swym zakresem najstarszą część miasta, ograniczone:
1.od południa granicą przystani na ulicy Wilków Morskich, ulicą Wysockiego i Kościuszki.
2.od zachodu zgodnie z granicą obrębu nr 2 w Kamieniu Pomorskim,
3.od północy zgodnie z granicą obrębu nr 2 i od mola wzdłuż ulicy Lipowej do ul. Żwirki i Wigury.
4.od wschodu ulicą Żwirki i Wigury, Żeromskiego i Mickiewicza.
Teren ten jest wskazany w studium ze względu na istniejące uwarunkowania oraz przepisy szczególne do opracowania planów miejscowych (strona 24 i 86 SUiKZP). W dotychczasowych planach zagospodarowania tereny te były przewidziane do zagospodarowania na różne cele od zabudowy mieszkaniowej po usługi i turystykę. Nowy plan zostanie sporządzony w oparciu o obowiązujące studium uchwalone uchwałą nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku, a zastosowane w nim rozwiązania będą w pełni z nim zgodne.

2.Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych
Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15. ust. 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).
Ponadto ustala się:
a)projekt rysunku planu będzie wykonany w skali 1:1000,
b)dopuszcza się przekazywanie rysunku planu w formie numerycznej do jednostek uzgadniających.

3.Załącznik graficzny
Załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały jest kopia planszy poglądowej arkuszy map celem pokazania terenu na tle całego obszaru miasta oraz nr 2, kopia mapy zasadniczej w skażonej skali z oznaczeniem terenu objętego przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-04 08:35
Załączniki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-04 08:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1687
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-04 08:36

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308373
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony