Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Wykonywanie prac związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębów nr 2 i 3 (zgodnie z załącznikiem graficznym)


Wspólny Słownik Zamówień: 74250000-6

Wskazany do opracowania plan miejscowy obejmuje obszar położony w ścisłym centrum miasta i obejmuje swym zakresem najstarszą część miasta ograniczoną:
1. od południa granicą przystani na ulicy Wilków Morskich, ulicą Wysockiego i Kościuszki.
2. od zachodu zgodnie z granicą obrębu nr 2 w Kamieniu Pomorskim.
3. od północy zgodnie z granicą obrębu nr 2 i od mola wzdłuż ulicy Lipowej do ul.Żwirki i Wigury.
4. od wschodu ulicą Żwirki i Wigury, Żeromskiego i Mickiewicza.
(Według załączników graficznych)

Zakres opracowania

- Przygotowanie odpowiednich map do celów projektowych w skali 1:500 w postaci tradycyjnej jak i cyfrowej dla obszaru określonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/275/05 z dnia 22 września 2005 roku,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w formie tradycyjnej i cyfrowej) wraz z niezbędnymi opracowaniami dla obszaru określonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/275/05 z dnia 22 września 2005 roku.

Plan winien być zgodny oraz zawierać elementy określone w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) oraz być sporządzony w trybie określonym ustawą i po zakończeniu prac być gotowy do uchwalenia przez Radę Miejską i publikacji w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Planowane przedsięwzięcie stanowi wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/275/05 z dnia 22 września 2005 roku.

Termin wykonania zamówienia: Proponowany termin wykonania całości zadania - 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.

w zakresie merytorycznym:
1 Jarosław Zalewski - Podinspektor tel. (091) 3821142

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-10-27 do godz. 11:30.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
NrKryteriumWaga
1Cena (koszt)70%
2Termin wykonania30%


KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-10-11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-14 11:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-14 11:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1938
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-14 11:18

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309908
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony