Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony


na :

Wykonywanie prac związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębów nr 1 i 2 (zgodnie z załącznikiem graficznym)


Wspólny Słownik Zamówień: 74250000-6

Wykonywanie prac związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębów nr 1 i 2 (zgodnie z załącznikiem graficznym).
Wskazany do opracowania plan miejscowy obejmuje tereny położone w północno - zachodniej części miasta (zgodnie z załącznikiem graficznym), ograniczone:
1.od południa ulicą Lipową od mola w kierunku wschodnim do granicy z obrębem 4,
2.od zachodu granicą obrębu nr 1 i 2 (od mola w kierunku północnym),
3.od północy granicą obrębu nr 1,
4.od wschodu granicą terenu należącego do inwestora oraz granicą pomiędzy obrębami nr 3 i 4.

Zakres opracowania
Przygotowanie odpowiednich map do celów projektowych w skali 1:1000 w postaci tradycyjnej jak i cyfrowej dla obszaru określonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/276/05 z dnia 22 września 2005 roku,
Pozyskania odpowiednich map do opracowania ekofizjografi dla terenu całej gminy,
Opracowanie ekofizjografi dla terenu całej gminy w niezbędnym zakresie,
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Kamień Pomorski wraz z niezbędnymi opracowaniami dla obszaru określonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/273/05 z dnia 22 września 2005 roku,
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi opracowaniami dla obszaru określonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/276/05 z dnia 22 września 2005 roku.
Plan oraz korekty studium muszą być zgodne oraz zawierać elementy określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) oraz być sporządzone w trybie określonym ustawą i po zakończeniu prac być gotowe do uchwalenia przez Radę Miejską i publikacji w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.
Planowane przedsięwzięcie stanowi wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/276/05 z dnia 22 września 2005r. Ze względu na niezgodność planowanych zamierzeń ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Kamień Pomorski konieczna jest jego korekta podjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/273/05 z dnia 22 września 2005 roku. Planowane jest sporządzenie planu przewidującego przeznaczenie terenu na cele:
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
zabudowy pensjonatowej z usługami z możliwością budowy garaży pod budynkami oraz miejsc postojowych,
placów zabaw,
urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
terenów zielonych urządzonych,
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (wolnostojące, bliźniacze i szeregowe) z możliwością budowy garaży pod budynkami na terenie oraz z możliwością budowy miejsc postojowych,
zabudowy hotelowej wraz z całą konieczną infrastrukturą techniczną,
portu jachtowego z możliwością budowy całej koniecznej infrastruktury technicznej dla tego typu obiektów usług turystycznych i zapleczem do przechowywania i serwisowania jachtów,
obiektów użyteczności publicznej (np.: amfiteatr, plaża publiczna, publiczne place, etc.),
funkcji handlu i usług oraz sportu i rekreacji (np.: obiekty handlowe, usługi odnowy biologicznej, kluby „Fitness”, lodowisko, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, mini‑golf, half ‑ pipe, etc.),
usług uzdrowiskowych i leczniczych,
zabudowy rekreacyjnej,
placów zabaw z terenami sportowo – rekreacyjnymi,
parkingów odkrytych i zadaszonych dla samochodów osobowych i autobusów,
terenów zielonych urządzonych i nie urządzonych,
infrastruktury komunikacyjnej,
infrastruktury technicznej towarzyszącej,
możliwości dokonywania podziałów i scaleń.

Termin wykonania zamówienia: Proponowany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Jarosław Zalewski - Podinspektor tel. (091) 3821142

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-10-27 do godz. 10:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
NrKryteriumWaga
1Cena (koszt)70%
2Termin wykonania30%


KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-10-11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-14 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1831
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-14 14:13

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319213
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony